For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Quantile regression

Comments

ایا رگرسیون چندکی بین داده پرت و داده پر نفوذ تفاوتی قائل است ؟

چون از روش چندکی استفساده میکند به داده پر نفوذ خیلی حساس نیست.

آیا معیاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان فهمید که در صدک چندم براورد ضرایب در رگرسیون چندکی معتبر تر هستند؟ یعنی از صدک چندم استفاده کنیم تا براورد های رگرسیونی دقیق تر باشند و میزان خطا در تحلیل های ما کمتر باشد؟

اگر داده پرت در داده های وجود داشته باشد و از آزمون های معنا داری استفاده کنیم و به این نتیجه برسیم که رگرسیون چندکی با رگرسیون عادی تفاوت معنا داری ندارند،آیا با این حال درسته که از رگرسیون عادی در براورد داده ها استفاده شود؟

با توجه به اینکه رگرسیون چندکی یک روش که نسبت به داده های پرت حساس است می باشد میتوان از بروردگرهای استوار برای برآورد پارامترها استفاده کرد؟،

رگرسیونی چندکی در واقع روشی است برای زمانی که داده پرت در داده ها داریم.ازین روش استفاده میکنیم که تاثیر داده پرت را در برآورد ضرایب رگرسیونی کمتر کنیم. روش های پایدار در برآورد پارامتر های مدل هم روش دیگری برای کم کردن تاثیر داده های پرت در برآورد ضرایب رگرسیونی است.

پیدا کردن ارتباط بین متغیرهای کمکی با سایر بخش های توزیع به ویژه چندک های انتهایی چه فوایدی در پیش بینی دارد.

همانند رگرسیون معمولی برای رگرسیون چندکی چه معیارهایی برای تشخیص اینکه مدل مناسب هست یا نه وجود دارد؟

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> </br> <br/>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی