For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Multi-Colinearity

Comments

از روی علامت واندازه ضرایب رگرسیونی چگونه می توانیم هم خطی چندگانه را تشخیص دهیم؟

علامتها و اندازه های ضرایب رگرسیونی گاهی حاکی از این است که همخطی چندگانه وجود دارد بخصوص اگر اضافه یا حذف یک متغیررگرسیونی تغییرات زیادی در براورد های ضرایب رگرسیونی ایجاد کند همچنین تغییرات در ضرایب رگرسیون ناشی از حذف یک یا بیشتر نقاط داده ها اشاره بروجود همخطی چندگانه دارد نهایتا اگر علامتها یا مقادیر ضرایب رگرسیون برخلاف انتظار قبلی باشد باید متوجه امکان همخطی باشیم و با استفاده از شیوه های تشخیص از وجود آن مطمئن شویم.

دررگرسیون ریج به جز برای از بین بردن اثار هم خطی چند گانه در چه مواردی دیگری کاربرد دارد؟

در زمینه انتخاب متغیرو مبحث روشهای انقباضی با در نظر گرفتن اریبی برای برآوردگرها با واریانس کمتربکار برده میشود.

از رگرسیون ریج هم میتوان زمانی استفاده کرد که مدل تمایل زیادی به بیش برازش داشته باشد overfiting

اگر در مدل رگرسیونی هم خطی بین متغیر ها وجود داشته باشد چه تاثیری برروی مقدار آر^2 میگذارد؟

همانطور که گفتیم همخطی منجر به بزرگ شدن آر^2 میشود

چه راههایی برای تشخیص همبستگی چندگانه وجود داره؟ مثلا چطور میشه فهمید متغیر های پاسخ به چهار دسته تقسیم میشوند به طوری که دو دسته اول باه همبستگی دارند و دو دسته بعدی هم با هم همبستگی دارند؟

در رگرسیون ریج مقدار k بر چه اساسی مشخص شده واز کجا باید متوجه شویم که مقدار به دست امده مناسب است؟

مقدار کا با محاسبه ضرایب رگرسیون برای دامنه ای از مقادیر کا بین صفر و یک و همچنین رسم نمودار ضرایب در برابر کا و بررسی روند تغییرات آنها تعیین میشود مثلا برآورد ضرایب در یک بازه ای از کا پایدار میشوند (کوچک میشوند یا علامت منفی انها به مثبت تبدیل میشود) به این نکته توجه میکنیم که کمترین مقدار کا که در آن پایداری اتفاق می افتد سودمند است.

در بین روش هایی که برای رفع هم خطی چندگانه وجود دارد، آیا کارآیی همه روش ها یکسان است؟؟

ایا با وجود همخطی چند گانه میان متغیر های رگرسیونی تفسیر ضریب رگرسیونی جزئی امکان پذیر است؟

استفاده از ضریب رگرسیون جزیی در شرایط وجود همخطی چندگانه تا اندازه ای درست نیست و حاصل آن با برخی تناقضها روبرو میشود چون ضریب رگرسیون جزیی میزان تغییر در متغیر پاسخ در اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل مربوط است درحالیکه سایر متغیرها ثابت هستند اما وجود همخطی چندگانه به این معناست که وابستگی خطی متغیرهای مستقل خیلی قوی می باشد بنابراین ثابت نگه داشتن سایر متغیرها از نظر تعریفی تقریبا امکان پذیر نیست

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> </br> <br/>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی