For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Computational Statistics (94-95)

 

تمرین کلاسی 1:  زمان ارائه دوشنبه 23 شهریور

مضارب کوچک تر از 100 را برای عدد 3 تولید کنید.

 

تمرین کلاسی 2: زمان ارائه شنبه 29 شهریور

 نمرات 10 دانشجو را در چهار درس ترمی درنظر بگیرید. سپس با درنظر گرفتن واحد دروس، معدل هر فرد را محاسبه کنید و در نهایت مجموعه داده ای ایجاد کنید که تنها شامل نام افراد و معدل افرادی که مشروط شده اند باشد.

 

  پاسخ سوال امتیازی شماره 1: ارسال شده توسط خانم فکاری

چگونه می توان از طریق دستور infile مجموعه داده ای با پسوند .txt را که اعداد آن با سمی کالن یا tab جدا شده باشند را در SAS خواند؟

data petrol_semi;

infile 'C:\Users\R\Desktop\CompStat_94\petrol_semi.txt' dlm=" , ";

input x1-x5;

run;

data petrol_tab;

infile 'C:\Users\R\Desktop\CompStat_94\petrol_tab.txt' DSD dlm='09'x;

input x1-x5;

run;

 

 

 تمرین کلاسی 3: زمان ارائه دوشنبه 27 مهر

داده های موجود در فایل data را در مدت 15 دقیقه به هر روشی به غیر از وارد کردن از طریق صفحه کلید، در محیط SAS وارد کنید.

Prerequisites: 

روش‌های آماری  رگرسیون   ناپارامتری  طرح 1

Grading Policy: 

توضیحات:

تکالیف را به صورت گروهی (گروه 2 نفره) و در فایل Word ارائه دهید. لازم است پاسخ هر سوال شامل برنامه‌های مورد استفاده در SAS، خروجی های برنامه‌ها و توضیحات مورد نیاز در مورد خروجی‌ها باشد. از هیچ نرم افزار دیگری غیر از SAS استفاده نشود. در مورد رسم جداول و نمودارها از امکان‌های مختلف موجود برای رسم آنها استفاده شود تا به درستی گویای مطلب مورد نظر باشند. 

پاسخ‌ها را حداکثر تا مهلت تعیین شده برای هر تکلیف به آدرس rikhtehgaran_iut@yahoo.com ایمیل کنید. در صورتی ایمیل شما دریافت شده است که تا حداکثر یک روز بعد از پایان مهلت ارسال، از طریق ایمیل شما به شما اطلاع داده شود. لطفاً در قسمت subject ایمیل تنها کلمه HW1،HW2 و ... را تایپ کنید.

 

حدود 8 نمره از نمره نهایی را تکالیف و کوییزها که به صورت گروهی برگزار می‌گردند تشکیل می دهند.

نمره کار گروهی به افرادی تعلق می‌گیرد که نمره پایان ترم آنها بیشتر از 40% نمره امتحان پایان‌ترم شده باشد. درغیر اینصورت، نصف نمره کار گروهی به آنها تعلق خواهد گرفت. 

Teacher Assistants: 

آقای امیرعباس مفیدیان

Time: 

10-12 شنبه و دوشنبه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی