For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

A5

e
0% (0 votes)
e
0% (0 votes)
Total votes: 0

Comments

منظور از مثال داده های مقطعی تکرار شونده ک گفته شده شبیه داده های طولی است با این تفاوت ک ایستگاه تغییر میکند چیست!؟در داده های طولی هم ک از چندین ایستگاه استفاده میشود و ایستگاه ثابت نیست!

منظور نگارنده در مورد مقطعی تکرار شونده در قسمت کاربرد آن ذکر شده ولی قابل پذیرش است که مثال کمی دور از ذهن می باشد اما درباره مثال طولی ذکر شده که مجموع دوحالت مقطعی تکرار شونده و سری زمانی است پس بدیهی است که ایستگاه ها ثابت هستند.

در صفحه اول در قسمت سری زمانی مثال شما اندازه گیری دبی در یک ایستگاه در زمان های مختلف است که تعریف بهتر اندازه گیری دبی در یک ایستگاه مشخص و در طی زمان با فواصل زمانی یکسان است مثلا هر سه روز یکبار در طول سال .

در تعریف سری زمانی فاصله زمانی مساوی ذکر نشده است 2-سری زمانی به دو دسته سری جزیی سری کلی تقسیم بندی می شود که مشخص نشده یا ذکر نشده است. 3-برای هر نوع داده(سری زمانی و مقطعی و...)مثالی ذکر نشده است. 4-برای تعریف سری زمانی باید گفته شود داده برداری در زمان های یکسان انجام می شود در قسمت مثال باید دبی دکر شود. 5-در تعریف داده های مقطعی تکرارشونده باید ذکر شود که همانند حالت طولی است با این تفاوت که ایستگاه های هیدرومتری در هر برداشت تغییر ی کند ولی تعداد آنها ثابت است.

در ابتدا از تیز بینی شما در کاربرد عبارات تشکر می نمایم، اما خواسته تکلیف این بود که باید حالت ها روی مثال واحدی ذکر شوند. همچنین تکالیف بر اساس آموزه های کلاسی پاسخ .داده می شوند

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> </br> <br/>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی