For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

A4

d
0% (0 votes)
d
0% (0 votes)
Total votes: 0

Comments

برای مثال داده های مقطعی چ بازه زمانی باید در نظر گرفته شود؟

ضمن تشکر درپاسخ به سوال دوستان عرض می شود که در یک مقطع زمانی صرفا نمونه برداری جهت تعیین کیفیت آب زیرزمینی است تا با توجه به شرایط زمین شناسی موجود از منطقه تیپ رخساره های آب زیرزمینی و کیفیت آب زیرزمینی با توجه به استاندارد های کیفی دسته بندی وخوشه بندی شوندو به نوعی یک ملاک آمایش جهت طرح توسعه وکاریری در دسترس تصمیم سازان قرارگیرد. اگر منظور بزرگواران مقطع تکرارشونده است در متن عنوان شده 5 سال وبا توجه به سواد ناچیز بنده و سرعت بطی آب زیرزمینی می تواند دلیل اقتاع کننده ای باشد،ضمن اینکه حرکت در مسر منطقه غیر اشباع شرایط را برای زوال آلاینده مهیا می کند واگر میزان آلاینده بالا و مواد این منطقه نتواند از پایداری آلاینده بکاهد در این صورت مراقبت و مواظبت آب زیرزمینی با محدود کردن منبع آلاینده می توادن ممکن باشد امیدوارم جواب مناسبی به سوال تان داده باشم..

برای مثال داده های مقطعی چه بازه زمانی درنظر گرفته شده است؟

دلیل تاکید شما بر استفاده از تعریف پایش در همه مثال ها چه بوده است ضمن این که در مثال های شما برای انواع داده ها هیچ گونه مقطع زمانی و نوع متغیر مورد بررسی مشخص نشده است.!!!

پایش : دیده بانی - ارزیابی دلیل تاکید پایش : قوانين متعددي براي حفاظت آب هاي زيرزميني در ايران و دنيا وجود دارند كه به منظور حفاظت از محيط زيست و كنترل فعاليت هاي انساني وضع شده اند.براساس قوانين موجود در زمينه حفاظت، هدف اصلي دستيابي به وضعيت پایدار براي همه پهنه هاي آب زيرزميني واطمينان از عدم تخريب اين منابع در آينده مي باشد. ساير اهداف حفاظت از آب زيرزميني عبارتند از جلوگيري يا محدود كردن ورود آلاينده ها و انجام اقدامات لازم براي كاهش قابل توجه و پايدار غلظت آلاينده ها. يكي از اجزاي اصلي در تهيه و اجراي سياست هاي مناسب و استراتژي هاي مديريتي براي كيفيت آب زيرزميني داشتن مستندات و مدارك خوب است. اين مستندات مي توانند از منابع مختلفي به دست آيند، اما اساسي ترين مدارك از پايش موثر آب زيرزميني به دست مي آيند. پايش مي تواند موارد زير را توضيح دهد: − توصيف تركيب شيميايي آب زيرزميني − تعيين وجود و توزيع مكاني آلاينده ها − تعيين روند غلظت آلاينده ها و مواد طبيعي در طول زمان − سنجش اثر بخشي اقدامات جلوگيري كننده يا محدود كننده زمان ها به صورت غیر مستقیم ذکر شده و نوع متغییر ها می تواند: جهت پایش پایه:کاتیون وآنیون ،فلزات سنگین و سمی ،سموم،هیدروکربونها،ترشیری بوتیل اتر انواع کلیفرم ،اشرشیا،استرپتوکوک مدفوعی و...باشد. در مورد پایش اثر در مناطق کشاورزی می توان سموم نیترات اوتوفسفات شوری اکسیژن محلول واکسیژن خواهی و...را بررسی کرد. در صنایع ومعادن این دیده بانی (پایش) بر اساس نوع کاربری متفاوت ومتغییر است مثلا در صنعت نفت هیدروکربن های آروماتیک ،فنل ها،کادمیوم وآرسنیک وآنتیموان و وانادیم می توادن مورد نظر قرار گیرد. در کاربری نساجی پنتاکلروفنل کارخانه های فولاد باریم برلیوم کروم سیانید امیدوارم جواب سوال تان را داده باشم

مثال های ذکر شده بدون ذکر بازه های زمانی و تعداد واحد های آزمایشی است تعاریف پایش گفته شده در متن را بیشتر و جزیی تر توضیح دهید

مثال های گفته شده برای انواع داده ها و بازه های زمانی و واحدهای آزمایشی مبهم میباشد. تعاریف پایش گفته شده در متن را بیشتر توضیح دهید.

ضمن تشکر مایلم پاسخ سوال حضرتعالی را اینگونه عرض کنم. در پی سه دهه فعالیت پالایشگاه در مجاورت آبخوان اصفهان برخواربه میزان2 سانتیمتر بنزین با عدد اوکتان 95و94 قسمت شرقی پالایشگاه با توجه به شیب منطقه و جهت حرکت اب زیرزمینی دیده شده است.مثلا حول وحوش سال 84یا85 سوال چرا پس از گذشت این زمان فعالیت متوجه این مشکل شدند؟ نبود سیستم وسامانه رصد از سوی نهادهای مرجع به عنوان متولی وعدم پایشگری ایشان درپی اعتراض های بهره برداران متضرر موجب شده بود،پالایشگاه شرکت ژاپنی را موظف بررسی وضعیت کرد. با توجه به فعالیت تصفیه خانه فاضلاب شهر واستفاده کشاورزی از پساب آن و در ادامه فعالیت کشاورزی بازگشت آب به آبخوان شرایط نامتقارنی در سطح ایستابی و وضعیت کیفی آب زیرزمینی در حبیب آباد دیده می شود به طوری که با وجود عمق کم آب زیرزمینی (زیر10متری آب ) کیفیت آب در حد فاجعه است.اگر در پی تخصیص این منبع به کشاورزان از سوی نهادهای مربوطه پایش اثر (ارزيابي تاثير فعاليت ھاي مختلف بر كيفيت آب و بررسي روند تاثيرپذيري محيط در اثر ورود آلاينده ھا ناشي ازفعاليت ھاي انساني و وقايع طبيعي) در نظر گرفته می شد،شرایط بهتر از وضعیت فعلی می بود. امیدوارم جواب مناسبی به سوالتان داده باشم

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> </br> <br/>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی