For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

A3

c
0% (0 votes)
c
0% (0 votes)
Total votes: 0

Comments

به نام خدا با عرض تبریک سال جدید اولین نکته مثبت این تکلیف نیاوردن مقدمه بی ربط به مسئله است. مثال داده های طولی شما برای بنده جالب بود، اما قرار بود چهار حالت بر مسئله متحدی مورد بررسی قرار گیرد که رعایت نشده است. در مثال سری زمانی بر روی نظم در برداشت داده ها تاکیدی نشده است ، آیا نظم زمانی در داده برداری حائز اهمیت هست یا خیر؟

چرا در این گزارش مثال واحد بکار برده نشده و محدوده زمانی هم برای اندازه گیری ها درنظرگرفته تشده و مثالی مبهم است.

در صفحه اول مثال شما برای داده های مقطعی که اطلاعات تمامی ایستگاه های باران سنجی و هیدرومتری را ذکر کرده اید آیا این مثال مناسب تر برای داده های پانلی نیستند؟ زیرا چند متغیر مانند اطلاعات میزان بارش و شدت باران و ... در طول زمان بررسی میشوند نه فقط در یک مقطع زمانی 2- در صفحه دوم در قسمت داده های طولی مثال شما "بررسی حریم یک رودخانه در فصول مختلف " است آیا این مثال مناسب تر برای داده های سری زمانی نیست؟ (مثال درست تر برای داده های طولی بررسی حریم چند رودخانه در فصول مختلف است نه یک رودخانه)

مثال اول برای داده های مقطعی کاملا ایراد دارد زیرا داده های برداشت شده از موارد گفته شدا از جمله بارندگی و ارتفاع آب و... در ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری همگی داده های طولی هستند. 2-در مثال دوم برای داده های مقطعی مثال گفته شده خیلی مبهم است و اصلا بازه زمانی ذکر نشده 3-در مثال سری زمانی گفته شده چاه ها در هر سال حداقل یکبار اندازه گیری می شود در صورتی که باید گفته میشد یک چاه در بازه های زمانی ثابت یک ساله اندازه گیری میشود. 4-در مثال گفته شده برای سری داده های مقطعی تکرار شونده باید گفته شود که چند واحد آزمایشی تصادفی نمونه ای با تعداد نمونه ثابت در بازه های زماتی ثابت اندازه گیری می شود و مثال دکر شده با این تعریف مغایرت دارد. 5-در مثال گفته شده برای سری داده های طولی باید گفته شود که چند رودخانه در تمام فصول نه فقط یک رودخانه اندازه گیری شود

مثالهای این تکلیف متنوع و جالب بود ولی خواسته تکلیف این بود که یک مثال واحد استفاده که این مورد رعایت نشده است .درمثال سری زمانی به یگانه بودن واحد آزمایشی اشاره نشده است.در مثال داده های طولی باید گفته میشد از تعداد زیادی رودخانه و همچنین در مثال اول باید گفته میشد در یک زمان خاص.

Add new comment

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> </br> <br/>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی